Posted by : 新竹婚攝小陳 | SACHEN iMAGE 2012年8月25日

1.每個人都有2面的自己
一種身份膩了就換另一種身份
但在交錯的同時
也常常讓自己混亂了...

或許,這對自己是件好事
可以用更多不同的想法去看待更多事物!!

2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.

  • »
  • Copyright © inDream 幸福夢想館 |新竹台北婚攝|全家福|寶寶寫真|客製婚紗|婚禮企劃|活動拍攝